Regulamin sklepu internetowego ewaszczepanska.pl

I. Definicje

1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu;

2. Konsument– zgodnie z art.22[1] Kodeksu Cywilnego to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Serwisu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;

4. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

5. Regulamin– niniejszy regulamin w ramach sklepu internetowego ewaszczepanska.pl.

6. Sklep internetowy– Sklep prowadzony pod adresem ewaszczepanska.pl

7. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym ewaszczepanska.pl

8. Treści Cyfrowe – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Serwisu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki, webinary, nagrania, materiały edukacyjne; 

9. Usługi elektroniczne – oznaczają usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

10. Koszyk – oznacza wyodrębnioną funkcjonalnie i graficznie część Serwisu, w której prezentowane są szczegółowe warunki, na których Strony zawierają Umowę, 

11. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towaru.

12. Newsletter – to biuletyn wysyłany przez Usługodawcę za pomocą poczty elektronicznej do Klientów, którzy wyrazili stosowną zgodę na jego otrzymywanie, 

II. Kontakt ze sprzedawcą

Ewa Szczepańska

ul. Gen. Wł. Andersa 31/5

42-600 Tarnowskie Góry

NIP 6452510978

E-mail: szczepanskaewa@yahoo.pl

numer tel 507 389 014

III. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego oraz warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies, konto e-mail.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Do skorzystania ze Sklepu ewaszczepanska.pl nie jest wymagana rejestracja. Klient może złożyć zamówienie po akceptacji niniejszego Regulaminu. Rejestracja następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego.

2. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

3. Ceny towarów w sklepie są całkowitymi cenami, mają wliczony Vat.

4. Cena wskazana w sklepie, pod ceną promocyjną, jest najniższą ceną z ostatnich 30 dni.

5. Całkowita cena zamówienia to cena towaru oraz cena za wysyłkę.

6. Sklep ewaszczepanska.pl nie prowadzi indywidualnego dostosowywania cen.

7. Sklep ewaszczepanska.pl umożliwia zapoznanie się z opiniami klientów o produktach. Przeczytaj Zasady prezentowania treści i opinii na stronie.

V. Płatności

1. Za złożone zamówienie można uiścić płatność przelewem bankowym, przez Przelewy24 lub inne, dostępne w sklepie formy płatności.

2. Za złożone zamówienie należy wnieść opłatę do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

3. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

VI. Informacja o anulowaniu zamówienia

1. Klient zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.

2. Po anulowaniu zamówienia, klient może ponownie złożyć zamówienie, pod warunkiem dostępności produktów.

VII. Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book następuje przez przesłanie na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres-email wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. 
 3. W przypadku Produktów elektronicznych dostęp do ich treści może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Klient utraci dostęp do treści cyfrowych. Jeżeli dostęp przyznawany jest na czas nieoznaczony, Usługodawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Produktu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały na dysk lub do pamięci swojego urządzenia

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

2. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku produktu fizycznego, nieużywanego.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do: 

   1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
   2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
   3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
   8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
   9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
   10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
   11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

4. W celu odstąpienia od umowy Konsument musi powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie drogą mailową.

5. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest na odesłanie towaru Sprzedawcy.

6. Sprzedawca zwraca cały koszt, włącznie z kosztem wysyłki na konto Kupującego

7. Nie stosuje się zwrotu kosztów poniesionych na odesłanie towaru, co oznacza, że Kupujący zwraca towar na swój koszt.

8. Zwrot kosztów następuje do 2 dni po otrzymaniu zwrotu towaru.

IX. Reklamacje

1. Ewa Szczepańska jako sprzedawca odpowiada wobec kupującego za wady produktu (art. 22[1] Kodeksu Cywilnego)

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć kupującemu towar wolny od wad.

3. Jeśli kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym sprzedawcę poprzez formularz kontaktowy lub pocztę elektroniczną (szczepanskaewa@yahoo.pl).

4. Kupujący powinien określić swoje roszczenie wobec sprzedawcy.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i odpowie drogą mailową lub inną drogą określoną przez kupującego.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać:
  1. pisemnie na adres: Ewa Szczepańska ul. Andersa 31/5 42-600 Tarnowskie Góry
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dochodowafirma.net
 2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nieprzekraczającym 14 dni. W przypadku braku ustosunkowania się Usługodawca do złożonej reklamacji w powyższym terminie oznacza to, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną. 
 3. W przypadku braków w treści reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania zgłoszenia przez Klienta.

XI. Polityka Zwrotów i Wykorzystania Usług

1. Zakup i Płatność za Usługę
– Wszystkie płatności za zakupione usługi są zobowiązujące i ostateczne.

2. Terminy Wykorzystania Usługi
– Klient jest zobowiązany do wykorzystania zakupionej usługi w terminie określonym przez sprzedawcę. Jeśli nie zostanie określony termin, usługa musi zostać wykorzystana w ciągu 6 miesięcy] od daty zakupu.

3. Brak Wykorzystania Usługi
– W przypadku, gdy klient nie wykorzysta zakupionej usługi w wyznaczonym terminie, usługa zostanie uznana za zrealizowaną, a klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu środków ani odszkodowania.

4. Brak Możliwości Zwrotu Środków
– Zakupione usługi nie podlegają zwrotowi, wymianie ani odsprzedaży, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym regulaminie lub wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

5. Przełożenie Terminu Usługi
– Klient może złożyć wniosek o przełożenie terminu realizacji usługi, pod warunkiem że wniosek zostanie złożony nie później niż 48 godzin przed pierwotnie zaplanowanym terminem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przełożenia terminu według własnego uznania.

6. Odpowiedzialność Klienta
– Klient jest odpowiedzialny za zapoznanie się z warunkami korzystania z usługi oraz ich przestrzeganie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie usługi z przyczyn leżących po stronie klienta.

XI. Ochrona danych osobowych 

Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak również zgodnie z treścią Polityki Prywatności i plików Cookies, dostępnej na stronie Serwisu. 

XII. Prawa autorskie

Z chwilą dokonania płatności, Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

XIII. Newsletter

 1. Ewa Szczepańska świadczy na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki wiadomości mailowej, tj newslettera.
 2. Do wyysłkie newslettera niezbędna jest zgoda Klienta.
 3. Wysyłka newslettera, zapis do niego oraz wrunki rezygnacji opisane są w polityce prywatnosci 
 4. Rejestracja i utrzymanie konta to usługa świadczona przez sprzedawcę.
 5. Dostęp do konta możliwy jest przez logowanie. Usługa ta prowadzona jest nieodpłatnie. Do zalogowania konieczny jest adres e-mail użyty podczas logowania oraz hasło. Klient ma możliwość zmiany hasła w dowolnym momencie.
 6. Dane podane podczas rejestracji podałeś dobrowolnie. Są niezbędne do wysyłki newslettera.
 7. Dostawcą usługi newsletter jest: GetResponse S.A.
  Grunwaldzka 413 (NEON)
  80-309 Gdańsk, Polska
  +48 58 668 31 30
  EU VAT ID: 9581468984
 8. GetResponse przechowuje Twoje dane i ma do nich dotęp.
 9. Z polityką prywatności firmy GetResponse S.A. zapoznasz się pod adresem https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci
 10. Newsletter będziesz otrzymywać do czasu rezygnacji z subskrypcji. Możesz zrezygnować z subskrypcji usuwając konto lub wysyłając do mnie wiadomość na szczepanskaewa@yahoo.pl Informacja o anulowaniu subskrypcji widnieje w każdym newsletterze.
 11. Brak Twojej aktywności przez okres 12 miesięcy sprzedawca rezygnuje z wysyłania newslettera do Ciebie. Twój adres email pozostanie w bazie GetRespnse.
 12. Posiadasz prawo do wglądu w swoje dane. Możesz je edytować, usunąć lub cofnąć zgodę na przetwarzanie.