Regulamin – Ewa Szczepańska

Regulamin

[ENG/PL]

Regulations ewaszczepanska.pl

I. Definitions

1. Customer– a natural person, a legal person or an organizational unit that is not a legal person who orders under the store;
2. Konsument– a natural person making a legal transaction with an entrepreneur not directly related to its business or professional activity.
3. Civil code– law from 23th April 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
4. Regulations– these regulations as part of an online store ewaszczepanska.pl
5. Online shop- Shop run at the address ewaszczepanska.pl
6. Article– products presented in the ewaszczepanska.pl Online Store
7. Order– Customer’s declaration of intent to conclude a Sales Agreement, specifying the type and number of the Goods.

II. Contact with seller

Ewa Szczepańska

ul. Gen. Wł. Andersa 31/5

42-600 Tarnowskie Góry

Poland

NIP 6452510978 / NIP EU PL6452510978

E-mail: szczepanskaewa@yahoo.pl

telephone number +48 507 389 014

III. General provisions

1. These Regulations are the regulations referred to in art. 8 of the Act on the provision of electronic services.
2. These Regulations define the rules for registration and use of an account as part of an online store, as well as the terms and conditions for placing Orders electronically.
3. For the proper functioning of the Store you need a computer or a mobile device with access to the Internet, a web browser that supports JavaScript and cookies, an e-mail account.

IV. The rules of using the Online Store

1. To use the ewaszczepanska.pl Store, registration is not required. The customer can place an order after accepting these Regulations. Registration takes place after completing and accepting the registration form.
2. The prices of goods in the store are total prices. The customer is obliged to pay the appropriate tax for his country if it is necessary
3. The total price of the order is the price of the item and the price for shipping.
4. Placing an order is the same as concluding a sales contract between the Buyer and the Seller.

V. Payment

1. For order placed you can pay by bank transfer or via Przelewy24
2. For the order placed, you must pay the fee within 5 working days of placing the order.

VI. Order execution

1. The order is processed within 7 working days from receiving the payment.
2. Goods purchased in the Store are delivered via Poczta Polska.

VII. Withdrawal from the contract

1. The consumer has the right to withdraw from the contract without giving a reason within 14 days.

2. The return is possible only in the case of unused goods.

3. The right to withdraw from the contract shall not apply to contracts for the supply of digital content that is not saved on a tangible medium, if the performance of the service began with the express consent of the consumer before the deadline to withdraw from the contract and after informing him by the seller about the loss of the right to withdraw from contract.

4. In order to withdraw from the contract, the Consumer must inform the Seller about this fact by e-mail.

5. In the case of returning the goods, the Buyer is obliged to return the goods to the Seller.

6. The seller returns the entire cost, including the cost of shipping to the Buyer’s account

7. The reimbursement of costs incurred for sending the goods back does not apply, which means that the Buyer returns the goods at their own expense.

8. Reimbursement is up to 2 days after receiving the return of the goods.

9. Individual orders are not refundable.

VII. Complaints

1. Ewa Szczepańska as the seller is liable to the buyer for product defects (Article 22 [1] of the Civil Code)

2. The seller is obliged to provide the buyer with goods free from defects.

3. If the buyer finds a defect in the product, he should inform the seller about it via the contact form or e-mail (szczepanskaewa@yahoo.pl).

4. The buyer should specify his claim against the seller.

5. The Seller will respond to the notification within 14 days from the date of receipt of the notification and respond by e-mail or other means specified by the buyer.

 

Regulamin sklepu internetowego ewaszczepanska.pl

I. Definicje

1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu;
2. Konsument– zgodnie z art.22[1] Kodeksu Cywilnego to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
4. Regulamin– niniejszy regulamin w ramach sklepu internetowego ewaszczepanska.pl.
5. Sklep internetowy– Sklep prowadzony pod adresem ewaszczepanska.pl
6. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym ewaszczepanska.pl
7. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towaru.

II. Kontakt ze sprzedawcą

Ewa Szczepańska

ul. Gen. Wł. Andersa 31/5

42-600 Tarnowskie Góry

NIP 6452510978

E-mail: szczepanskaewa@yahoo.pl

numer tel 507 389 014

III. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego oraz warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies, konto e-mail.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Do skorzystania ze Sklepu ewaszczepanska.pl nie jest wymagana rejestracja. Klient może złożyć zamówienie po akceptacji niniejszego Regulaminu. Rejestracja następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego.
2. Ceny towarów w sklepie są całkowitymi cenami, mają wliczony Vat.
3. Całkowita cena zamówienia to cena towaru oraz cena za wysyłkę.
4. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

V. Płatności

1. Za złożone zamówienie można uiścić płatność przelewem bankowym lub przez Przelewy24
2. Za złożone zamówienie należy wnieść opłatę do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

VI. Realizacja zamówienia.

1. Realizacja zamówienia następuje do 7 dni roboczych od momentu otrzymania płatności.
2. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.

VII. Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

2. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku produktu fizycznego, nieużywanego.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. W celu odstąpienia od umowy Konsument musi powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie drogą mailową.

5. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest na odesłanie towaru Sprzedawcy.

6. Sprzedawca zwraca cały koszt, włącznie z kosztem wysyłki na konto Kupującego

7. Nie stosuje się zwrotu kosztów poniesionych na odesłanie towaru co oznacza, że Kupujący zwraca towar na swój koszt.

8. Zwrot kosztów następuje do 2 dni po otrzymaniu zwrotu towaru.

9. Zamówienia indywidualne nie podlegają zwrotowi.

 

VII. Reklamacje

1. Ewa Szczepańska jako sprzedawca odpowiada wobec kupującego za wady produktu (art. 22[1] Kodeksu Cywilnego)

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć kupującemu towar wolny od wad.

3. Jeśli kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym sprzedawcę poprzez formularz kontaktowy lub pocztę elektroniczną (szczepanskaewa@yahoo.pl).

4. Kupujący powinien określić swoje roszczenie wobec sprzedawcy.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i odpowie drogą mailową lub inną drogą określoną przez kupującego.